Invalid Input
Invalid Input
Xin vui lòng chọn trường
- Tối đa 2 thành viên LMHT hoặc 3 thành viên CS:GO được phép khác trường
- Khi xác nhận offline, yêu cầu xuất trình thẻ sinh viên còn hạn

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input